Zapraszamy wkrótce!

PGTV Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000600508 / NIP: 7010545503 / Regon: 363685979
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 284 000 zł