Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PGTV Sp. z o.o.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w skrócie “RODO” – PGTV Sp. z o.o. przekazuje wszystkim zainteresowanym do wiadomości poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Abonentów PGTV Sp. z o.o. będących konsumentami lub osób, które przekazały nam swoje dane za pośrednictwem formularzy znajdujących się na witrynie www.pgtv.pl.

1 . Administrator danych (kontakt)
Administratorem danych osobowych jest PGTV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, KRS: 0000600508, NIP: 701-054-55-03 (dalej „PGTV”). Oświadczenia, żądania oraz wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych można kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro[at]pgtv.pl, pisemnie na adres: PGTV Sp. z o.o. 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6, bądź telefonicznie na nr Infolinii: 71 759 01 01.

2. Kategorie przetwarzanych danych i wymogi podania określonych danych
Wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług z PGTV jest podanie następujących danych Abonenta: imię i nazwisko, rodzaj i nr dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, miejsce świadczenia usług. 
Konsekwencją braku podania ww. danych jest brak możliwości zawarcia umowy z PGTV. Ponadto PGTV zwraca się o dodatkowe dane, których podanie nie stanowi warunku zawarcia umowy, tj. numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej i przetwarza je na podstawie zgody Abonenta. Brak podania tych danych nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy z PGTV, a jedynie pozbawia Abonenta niektórych narzędzi komunikacyjnych oraz związanych z nimi możliwości, takich jak np. szybkość otrzymywania i przekazywania informacji oraz dostarczanie ofert i materiałów marketingowych. 

3. Cele przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez PGTV w celu:

 • wykonania umowy (np. świadczenie usług, przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie reklamacji, komunikacja z Abonentami) lub w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy,
 • wykonywania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej, wypełnianie obowiązków związanych z obronnością i bezpieczeństwem),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów PGTV realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. marketing bezpośredni, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie się i ochrona przez roszczeniami ze strony Abonenta). 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

 • RODO (patrz początek niniejszej Informacji),
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 t.j. ze zm.) w szczególności w zakresie tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych oraz w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

5. Odbiorcy danych (czyli komu możemy przekazywać dane)
Zgodnie z definicją zawartą w RODO odbiorcą danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy podmiot ten jest stroną trzecią. Dane mogą być przez PGTV przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 

 • upoważnionym pracownikom PGTV, 
 • podwykonawcom lub podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PGTV (np. firmom świadczącym usługi marketingowe, usługi w zakresie obsługi klienta, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, firmom doradczym i windykacyjnym, podmiotom realizującym usługi techniczne i serwisowe, biurom informacji gospodarczej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym), 
 • podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa,
 • Abonentom lub osobom upoważnionym przez Abonentów (w zakresie danych, które ich dotyczą).   

6. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Państwo trzecie, to państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. PGTV nie przekazuje danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W razie zaistnienia konieczności przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, PGTV podejmie wszelkie starania aby były to państwa lub organizacje międzynarodowe, które zostały uznane przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych.  

7. Okresy przechowywania i przetwarzania danych
Dane są przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy od momentu ich pozyskania (i ewentualnego uzyskania zgody) aż do momentu wygaśnięcia umowy lub czynności związanych z jej realizacją podejmowanych po jej rozwiązaniu. Dane mogą być również przetwarzane po wygaśnięciu umowy lub w sytuacji kiedy nie doszło do jej zawarcia: 

 • w przypadku danych zgromadzonych w związku z obowiązkami ciążącymi na PGTV zgodnie przepisami prawa (np. obronność i bezpieczeństwo państwa praz przepisy podatkowe i rachunkowe): przez czas przewidziany do realizacji tych obowiązków,
 • w przypadku danych zgromadzonych na podstawie udzielonej zgody: od chwili wyrażenia zgody do czasu realizacji wycofania tej zgody (jeśli nastąpiło) lub do chwili otrzymania sprzeciwu, 
 • przez okres przedawnienia roszczeń oraz do chwili zakończenia postępowań prawnych wymagających przetwarzania danych. 

8. Prawa Abonenta związane z przetwarzaniem danych osobowych
Abonent ma prawo do żądania: 

 • dostępu do treści jego danych, 
 • ich usunięcia (prawo do “bycia zapomnianym”), 
 • sprostowania, 
 • ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto Abonent może w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, których przetwarzanie przez PGTV wymagało jego zgody (tj. numery telefonów i adresy poczty elektronicznej). Wycofanie zgody nie podważa legalności przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody. 

Abonent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Abonent ma także prawo do przeniesienia swoich danych. 

Oświadczenia i żądania dotyczące danych osobowych należy kierować do PGTV w sposób opisany w pkt 1 niniejszej Informacji.

Abonent ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zasady opisane w powyższej Informacji mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

Pełny tekst RODO – zobacz tutaj.